De vijftig intellectuelen van de Caribische eilanden hebben in hun Open Brief aan de Nederlandse Regering een unieke kans genomen om de regering in Den Haag ter verantwoording te roepen.

Den Haag moet de lokale regeringen realiteitsbesef afdwingen om daadkracht te laten leveren, of in ieder geval de regeringen daar opdracht toe te geven.

Met vooral aandacht voor waar de geldstromen (winsten) van de belasting ontwijkende toeristen fabrieken en andere horeca vestigingen eindigen.

Een deel van hun kritiek gaat over de in hun ogen onterechte geheimhouding die de Nederlandse regering af zou hebben gedwongen. We mogen zeker niet vergeten hoe er over de aflopen 20 jaren bepaalde zaken tot stand werden gebracht.

Waarom militair toezicht, is ook een hekel knelpunt, als er een paar autobanden in de fik werden gestoken en/of plantenbakken omver werden geduwd tijdens een uit de hand gelopen demonstratie over het falende regeringsbeleid?

In de ogen van Dick Drayer, verzandt de brief in een al jarenlang kennelijk frustrerende perceptie dat omstreden autonomie het hoogste goed is voor de eilanden in het Koninkrijk?

De brief begint bij de constatering dat de door de Nederlandse regering voorgestelde voorwaarden weinig toegevoegde waarde bezitten en een aanslag vormen tegen staats- en bestuursrechtsrechtelijke principes.

Er zit dus kennelijk geen toegevoegde waarde in:

 • Beleidsontwikkeling om de audit functie, en de positie van de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer te versterken.
 • Versterken van betrouwbare statistische informatie en data ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming.
 • Beleid ontwikkelen ten aanzien van subsidie verstrekking en ervoor zorgen om de bestaande subsidie relaties te laten voldoen aan de eisen: rechtmatigheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency.
 • Versterken van de inkoopfunctie van de overheid om op een zo doelmatige en effectief mogelijke wijze de inkoop van goederen en diensten te verrichten.

In NL werd de corona-noodwet, die vandaag door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd wordt, blijkt flink aangepast. Zo is de controle op het houden van de anderhalve meter afstand in woningen eruit gehaald.

Corona-noodwet flink aangepast: er mag niet meer in woningen gecontroleerd worden

In eerste instantie zou de wet het mogelijk maken voor de politie om ook in woonhuizen te controleren. Daar kwam veel kritiek op. Dit mag nu alleen nog als iemand gastouder is.

“Vanwege het fundamentele belang van het huisrecht zoals verankerd in onder meer artikel 10 van de Grondwet 19 en de beperkte maatschappelijke behoefte om dit recht in het belang van de bestrijding van de epidemie te beperken, heeft de regering ervoor gekozen om woningen van de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen uit te zonderen”, staat er nu in het wetsvoorstel.

Groot obstaklen is het op te richten instituut dat het geld om te besteden gaat beheren. Dat zou wederom de autonomie aantasten. Eerdere consensuswetten waren ook noodmaatregelen, maar werden tot op heden nooit meer ingetrokken.

Maar, de Curaçaose PAR regering weigert stelselmatig realiteitsbesef en daadkracht te koppelen aan de wens van de bevolking. Vooral om de ‘focus te leggen op bescherming van en zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dure woorden volgens Dick D.

Voordat de PAR op het toneel verscheen, ging het een heel stuk beter op Curacao. Zaken zoals, vermijding en bestrijding van armoede en garanties voor basisvoorwaarden voor kwaliteit van het leven stonden toen niet op de agenda, want dat was niet nodig.

De groep van vijftig wilde niet aangeven dat er maar één lokale politiek partij was op eilanden die zo uitgebreid richting heeft aangegeven en koers heeft gezet om de tradities en cultuur op het eilanden te laten ontsporen, en dus daarmee de huidige problemen veroorzaakten.

Er is een voorgeschreven volgorde die voor Rijkswetten geld. Eerst moeten de regeringen in de Rijksministerraad ermee instemmen dat een wetsvoorstel aan de Raad van State wordt voorgelegd.

Vervolgens wordt het advies in de Rijksministerraad besproken en besloten het wetsvoorstel plus het advies ter behandeling aan de vier parlementen aan te bieden. Op dat moment worden de stukken openbaar.

Bovendien, regeringen leggen geen directe verantwoording af aan het volk, maar via de omweg van het parlement, de zogenaamde gekozen volksvertegenwoordiging. Uit die hoge hoed kan iedereen wel een konijn toveren.

En daar ging het mis, zeker nu volksmaatje nummer 1, de MP weer een overeenkomst tekende waarbij Curacao tot 2027 verbonden blijft aan dictatoriale verplichtingen?

Het resultaat is dat bij de volgende verkiezingen een nieuwe regering geen kans meer krijgt een positieve langverwachte democratie te gaan uitvoeren.

De conclusie in de brief van de vijftig intellectuelen dat ‘bewoners van de Landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, die ook het Nederlanderschap hebben, kennelijk niet mogen delen in de zeggenschap omtrent tot stand koming van rijksregelgeving en de controle op het Koninkrijksbeleid‘ is dus volgens Dick D. feitelijk ook al onjuist.

Eenheid is een middel, niet een doel. De vijftig intellectuelen staren zich daar blind op. Los van het feit dat eenheid initiatief én commitment vraagt van alle actoren, inclusief het Cft en Den Haag.

Eenheid betekent, volgens de vijftig, dat er begrip moet zijn ten aanzien van het catastrofale effect van de crisis voor de Caribische volkeren en empathie voor hun pijn en onnodig leed.

Wat politici moeten doen in ruil voor een stem tijdens verkiezingstijd, gaat nu wel iets krijgen waar wij in het Koninkrijk alleen maar van kunnen dromen.

Een integere overheid en dito financiën, economische hervormingen, verantwoorde zorg en onderwijs en een versterking van de rechtsstaat. Met dien verstande, dat ook Knops en de regering in NL dat nog moeten bewijzen.

Talloze demonstraties, hogere werkeloosheid en toenemende daklozen prijzen de politici uit Den haag niet. De hypocritie van de diplomatie mag dan ook niet meer aan de orde komen.

Eigenlijk draait de Open Brief van de vijftig intellectuelen alleen maar om het begrip autonomie. Bij een subsidie kunnen er randvoorwaarden gesteld worden, maar bij een lening mogen alleen aflossings condities afgedwongen worden.

Meer toezicht lijkt hier niet de juiste weg om in te slaan, tenzij er andere belangen gelden, waar in de politiek maar liever niet over gesproken worden.

Zoals de mislukt invasie poging om de regering van Venezuela omver te blazen, waar de vooral NL’se militairen rugdekking aan gaven. Het verduisteren van Venezolaanse goud voorraden, en laten ontsporen van de ISLA rafinaderij, grootste werkgeven op Curacao.

Om zeer ver gezochte hervormingen succesvol te maken, zal op het gebied van de problematiek, oplossingsrichtingen, samenhang en een gewenste aanpak, Nederland samen met de landen dit in gang moeten gaan zetten.

Er wordt dus wel degelijk samengewerkt met bestaande instituties op de eilanden. Maar de eind regie blijft in Den Haag.

De eilanden moeten nu zelf initiatief nemen en zorgen dat in 2027 de volkeren echt autonoom worden. Want dat is toch de boodschap die beide brieven, zowel van Knops als van de Vijftig, uitspreken?

Er is geen enkele aanwijzing dat Nederland onder de indruk is van het massieve verzet van de door hun parlementen gesteunde regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten tegen het omvangrijke en verstrekkende voorwaardenpakket om in aanmerking te komen voor nieuwe leningen.

Partijen (Knops vs Rhuggenaath) kwamen in Den Haag dan maar het volgende overeen?

 1. Het landspakket Curaçao maakt integraal onderdeel uitvan deze overeenkomst.
 2. Partijen voeren afspraken uit het landspakket Curaçao uit.
 3. Vanaf inwerkingtreding van bovengenoemde Rijkswet, zal bij strijdigheid het bepaalde in de Rijkswet voorgaan op deze overeenkomst;
 4. Deze overeenkomst kan nadat partijen daarmee hebben ingestemd, schriftelijk worden gewijzigd en aangevuld. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
 5. Deze overeenkomst treedt inwerking met ingang van de dag na ondertekening door partijenen eindigt op 31 december 2027.
 6. Deze overeenkomst kan met instemming van partijen telkens schriftelijk met tweejaar worden verlengd.
 7. Deze overeenkomst kan in goed overleg en nadat partijen daarmee instemmen, eerder dan 31 december 2027, worden beëindigd;
 8. Op deze overeenkomst (Europees of?) Nederlands recht van toepassing is.

Bron : Koninkrijk.nu

Nemen, Nam, Genomen / ABC Flash Point Blog News 2020.

4.8 4 votes
Article Rating
Previous articleNorth Korea warns Britain to stop blindly following Washington lead
Next articleWuhan Lab defectors Cooperating with Western Intel to prove China’s role in COVID-19
Subscribe
Notify of
guest

32 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Seven Deadly Sins
Member
13-07-20 15:45

Statuut ontworpen om Curacao naar de vernieling te helpen?

Tarantula
Tarantula
Member
Reply to  Seven Deadly Sins
02-09-20 20:58

Hier op Curacao moet men de belasting op arbeid gaan verhogen, terwijl men in NL deze juist gaat verlagen om de koopkracht te versterken??

Human Organ Trade
Human Organ Trade
Member
Reply to  Tarantula
15-05-21 18:37

Van een stelletje junkies aan het bewind kan men niet veel goeds verwachten.

Shaka Zulu
Shaka Zulu
Member
15-07-20 14:32

De Caribisch eilanden maatregelen opleggen die zelf in NL niet toegepast worden? De autonomie wordt daarmee ondersteund door een militaire dictatuur?

Mark Rutte
Mark Rutte
Member
16-07-20 09:00

We leven in het sprookjesbos na de staatsgreep?

Jeremy
Jeremy
Member
16-07-20 20:47

Economic cannibalism?

Je Suis Alexander
Je Suis Alexander
Member
18-07-20 00:31

Politiek vandalisme en mentale verkraching

Bigote
Bigote
Member
25-07-20 19:21

Het nieuws en dus ons leven zijn gebaseerd op tegenstrijdigheden, om verwarring en chaos te organiseren. Degenen die dat nog niet vatten, zijn al overgeleverd aan de ondergang.

Palabra
Palabra
Member
26-07-20 13:02

Den Haag staat aan de wieg van de ondergang van de geherstructureerde Antillen?

Palabra
Palabra
Member
26-07-20 17:34

Ongemerkt zijn de laatste 50 jaar alle normen vervaagd en is de bevolking klaar gestoomd tot martelen en gemarteld te worden … een zeer gevaarlijke oorlogsituatie die is gecreëerd door politiek, kerk, staat en vrijmetselarij die zich al die tijd als een onzichtbare vijand onder ons hebben verscholen

Methusalem
Methusalem
Member
26-07-20 23:39

Sommigen onder ons zullen binnenkort onze verre voorvaderen ontmoeten, waarbij kwaad voorgoed van de mens gescheiden zal worden?

Methusalem
Methusalem
Member
29-07-20 21:14

Al sinds het begin van de Corona-crisis wordt men bestookt met propaganda van de overheid die draait rondom het woord ‘samen’; samen verslaan we corona. Bijna 5 maanden later is de verdeeldheid echter groter dan ooit en zijn de vragen en kritieken die al direct klonken nog altijd onbeantwoord? Wat te geloven van alle statistieken wanneer er geluiden zijn dat de tests niet betrouwbaar zijn? Wie te geloven wanneer specialisten door collega’s worden tegengesproken? Welk medium te vertrouwen wanneer ze geen van allen nog objectief lijken te zijn? En hoe te antwoorden wanneer het stellen van deze vragen alleen al… Read more »

Methusalem
Methusalem
Member
30-07-20 21:19

De effecten van deze maatregel vergroten de sociale- en economische ongelijkheid binnen het Koninkrijk en komt de democratie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet ten goede! Dat mag nooit de bedoeling zijn van Den Haag?

Blade Runner
Blade Runner
Member
Reply to  baronmaya
12-12-20 11:46

Precies, voordat de PAR aan de macht kwam ging het veel beter met de bewoners van Curacao !

Covert Stealth
Covert Stealth
Member
19-03-21 03:13

FEIT OF VERHAAL waarheid of leugen….it’s all in the language. Is your word your word, when you give your word…..Are you your word? En het woord is vlees geworden…geïncarneerd in Christus….collectief bewustzijn. Door zich niet aan axioma’s te houden, zijn uitgangspunten elastiek geworden en verlaat men de bron, de manier waarop van een verhaal een feit wordt gemaakt……Een feit is een gebeurtenis uit het verleden…….een verhaal is een verwachtte gebeurtenis in de toekomst……self-fulfilling prophecy……Je bestemming is wat je geloof……je waarheid is je God…..ieder heeft zijn eigen waarheid en leeft daarmee in zijn eigen parallelle wereld….De creator van het Al is… Read more »

JC Superstar
JC Superstar
Member
29-03-21 23:29

Het systeem zit zo slim in elkaar dat het echt helemaal niet uitmaakt op wie je wel of niet stemt. Dit is een veenbrand, een ondergrondse oorlog tussen de overheid/banken/multinationals en de belasting betalende burgers. Bedenk dat de overheid nu zo groot en machtig is geworden dat zij zichzelf in stand kan houden en de burgers helemaal niet meer nodig heeft om in het zadel te blijven. Genoeg ambtenaren om het VVD/D66/CDA/PvdA kartel in het zadel te houden en geld is ook geen probleem want dat drukken de banken net zoveel bij als nodig is. Men heeft de belasting betaler… Read more »

InvictaGothaAustralis
InvictaGothaAustralis
Member
Reply to  baronmaya
01-03-23 12:57

Nu nog de uitvoering daarvan?