De Tweede Kamerleden Antje Diertens (D66) en Attje Kuiken (PvdA) nemen geen genoegen met de antwoorden die staatssecretaris Knops heeft gegeven op kritische vragen van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

De voorwaarden die Nederland stelt aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten om in aanmerking te komen voor nieuwe Corona-lenigen blijken buitensporig en lijken in strijd met de autonome status die de eilanden behoren te genieten.

https://images0.persgroep.net/rcs/ON6NxEFJHJ3XvaohKR8UT6-N8FI/diocontent/209880574/_fitwidth/1240?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.9

Vragen van de leden Diertens (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over voorwaarden van noodsteun en de brief aan de Kamercommissie KR (11 augustus 2020) over het ontwerp consensus Rijkswet houdende regels omtrent de instelling van de Caribische Hervormings Entiteit (CHE) in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (ingezonden 31 augustus 2020) luiden als volgt ;

Kenmerk : 2020Z15229

 1. Heeft u kennisgenomen van berichten over de (publieke) onvrede over de totstandkoming van de noodsteun en de CHE.
 2. Hoe beoordeelt u het bericht in Trouw van de ombudsmannen van Nederland, Curaçao en Sint Maarten dat om te voldoen aan de voorwaarden voor steun het tijdspad veel te krap is?

https://images0.persgroep.net/rcs/pI3klFNSfaHcdCXWQzbRrD5sByE/diocontent/217711456/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8

Bent u bereid in overleg te treden om het tijdspad te versoepelen? Zo nee, waarom niet?

 1. Onderschrijft u de stelling van de ombudsmannen dat bepaalde voorwaarden voor de liquiditeitssteun de negatieve effecten op de sociale en economische ongelijkheid binnen het Koninkrijk vergroten?

Zo ja, bent u bereid om de suggestie van de ombudsmannen op te volgen en in overleg met de regeringen ruimte te creëren om wel-overwogen beslissingen te nemen?

 1. Wat is uw oordeel over de proportionaliteit van de voorliggende Rijkswet en de lokale democratische legitimiteit? Wat is naar uw mening nodig om deze legitimiteit te borgen, alsmede de rechtsbescherming?
 2. Bent u het er mee eens dat het budgetrecht van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt verzwakt door de instelling van de CHE en de aan dit college toekomende bevoegdheden? Zo ja, in hoeverre is er dan nog voldoende sprake van lokale democratie en zeggenschap?

 1. Hoe verhoudt naar uw mening de instelling van de CHE zich tot de in het Statuut vastgelegde autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, mede gelet op het feit dat door verschillende organen in die Landen (waaronder de Raad van Advies van Curaçao en de Staten van Aruba) is aangegeven dat de beoogde Rijkswet met deze inhoud onaanvaardbaar is?
 2. Wat is naar uw mening de inhoud van het consensus-vereiste dat voor een Rijkswet op grond van artikel 38 Statuut noodzakelijk is, gelet op het hierboven genoemde?
 3. Kunt u aangeven in hoeverre de instelling van de CHE consequenties heeft of zou kunnen hebben voor de op grond van de EU-verdragen geldende LGO-status van de drie Landen?
 4. In het artikel «Plan voor economisch herstel naar Nederland» wordt gesproken over de introductie van een Garantie Ondernemersfinanciëring (GO-regeling) die ondernemers kan helpen; ziet u mogelijkheden om ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten een dergelijk fonds te introduceren vergelijkbaar met de RVO Rijksdienst NL zoals die ook voor de BES-eilanden geldt? Zo nee, waarom niet?
 5. In een artikel in de Amigoe wordt de suggestie gedaan, naar voorbeeld van de EU die geld ter beschikking stelt om landen uit de crisis te slepen, een bepaald percentage van die steun om te zetten in een donatie; bent u bereid een percentage vast te stellen als donatie? Zo ja, aan welk percentage denkt u dan? Zo nee, waarom niet?

 1. Deelt u de mening dat de urgentie tot handelen zo hoog is dat niet gewacht kan worden met hulp verlenen omdat de honger, werkloosheid en de economische malaise daarvoor veel te groot is?
 2. Deelt u de mening dat de juridische vragen over de rijkswet en de CHE wel beantwoord dienen te worden maar dat beantwoording niet moet leiden tot vertraging van de hierboven beschreven noodzakelijke hulpverlening en steun?

Als u hiermee instemt, bent u dan bereid de juridische vragen te incorporeren in de adviesaanvragen aan de Raad van State bij het wetsvoorstel?

 1. Bent u bereid om na ontvangst van de antwoorden van de Raad van State deze met spoed ter beoordeling aan de Rijksministerraad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kunt u uitleggen wat de relatie tussen de Commissie (Aruba) financieel toezicht (C(A)ft) en de CHE zal zijn? Vindt u dat in het wetsvoorstel voldoende duidelijk blijft wat de onderscheiden taken van de verschillende colleges zijn?

Zou het geen aanbeveling verdienen om de beoogde taken van de CHE neer te leggen bij het C(A)ft door middel van een wijziging van de Rijkswet financieel toezicht en de Landsverordening Aruba financieel toezicht? Zo nee, waarom niet?

 1. Bent u bereid direct na ommekomst van de komende RMR de antwoorden op deze vragen aan de Kamer toe te zenden? Wilt u deze vragen gelijktijdig en afzonderlijk beantwoorden?

De groei van het kapitaal op Curacao is drie maal zo groot als de groei van de economie. Waar blijft het kapitaal wat niet in de economie betrokken wordt. Komt dit door de tax-holidays die meerdere entiteiten genieten op het eiland.

Waarom heeft de regering op Curacao, de werkeloosheid laten oplopen tot 64% (CBS)? Wat voor toekomstpan zal de PAR/MAN coalitie hiervoor ontwerpen en samenstellen, zodat de criminaliteit als gevolg van de armoede inhoudelijk aangepakt kan worden.

Wanneer gaan de hotels en andere belastingontwijkende entiteiten nou eens Winst-belasting en Omzet-belasting afdragen, zodat het budget van de eilanden op een redelijke wijze in balans kan worden gebracht?

Abna Advies NV / ABC Flash Point Development News 2020.

4.8 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

18 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Eagle Eye
Member
02-09-20 01:19

Met geld als wapen werd Curacao ten onder gebracht. Als gevolg hiervan werd de deportatie van landskinderen naar Nederland op gang gebracht?

Het privatiseren van publieke eigendommen levert per saldo werkeloosheid, armoede en criminaliteit op, en daarmee loopt Den Haag nu te schermen, doelend op een Rijksmaatregel van Bestuur?

Het Cft heeft dus geen enkele bijdrage kunnen leveren om dit koloniale verschijnsel aan te mogen pakken.

Eagle Eye
Member
Reply to  baronmaya
02-09-20 11:25

Maar die opdracht heeft de militair opgeleide parasiet uit Den Haag niet gekeregen van KWA? Plunderen en kansarm maken staat er op de agenda!

Yak 3
Yak 3
Member
Reply to  baronmaya
19-05-22 21:50

Goed artikel voor het archief.

Fatah
Fatah
Member
Reply to  Eagle Eye
09-09-20 21:59

Volgens Knops werd er 40 miljoen euro aan humanitaire hulp geschonken die onder regie van het Rode Kruis door lokaal gevestigde NGO’s wordt besteed aan voedselpakketten.

Op dit moment maken 70.000 inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (22% van de bevolking) daar gebruik van. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd nog verder zal oplopen, als resultaat van de hervormingen?

Tik Tok
Tik Tok
Member
Reply to  Eagle Eye
28-10-20 23:29

De Griezel Film aangeboden door Den Haag. NL’se burgers mogen vermomd als toerist de Covid-19 maatregelen in NL omzeilen door op vakantie te gaan naar bijvoorbeeld de Antillen. Bij terugkomst gaat per saldo niemand in Quarantaine, terwijl de landen van visite de eigen burgers wel verbonden op te leggen ivm een toegenomen uitbraak?

Tarantula
Tarantula
Member
02-09-20 14:21

Hoe kunnen de eilanden zichzelf uit deze satanische wurggreep verlossen?

Fukushima
Fukushima
Member
04-09-20 03:17

Knops plannen waren ontworpen door clowns and werden opgevolgd door boom apen?

Fukushima
Fukushima
Member
05-09-20 20:19

Zaken zijn meestal niet zo als de media dat voorlegd, het gaat er meer om wat zakenwereld wilt dat men denkt? Het gaat per slot van rekening om geld, wat betekent dat er geen morele voorwaarden meer aan verbonden worden. Behalve de leugen.

Prins van Oranje
Prins van Oranje
Member
Reply to  Fukushima
05-09-20 22:09

Als is de leugen nog zo snel …….

Prins van Oranje
Prins van Oranje
Member
05-09-20 22:00

Als straf mogen de lokalen niet meer feesten (nog thuis, nog buiten), de vakantie gangers en andere cafe- en strandgangers mogen verder wel gewoon doorfeesten?

Popcorn
Popcorn
Member
14-03-23 11:28

D66 kritisch over leningen, hoe kan dat nou, Curacao werd nooit gedekoloniseerd, volgens artikel 8 van de UN, dus moet NL gewoon alle rekeningen betalen?